Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího - provo-zovatele internetového obchodu www.svitidla-prezent.cz kterým je společnost Svatava Došková., IČ 76042499, se sídlem Písečná 179, PSČ 790 82, a kupujícího. Další informace o prodávajícím nalezne kupující v sekci „Kontakt“. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které nejsou upraveny jinak, obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2) Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva - umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu.

3) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naší adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce – v kupní smlouvě. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách vycházejí z údajů výrobců.
Zavazujeme se, že budeme kupujícím dodávat jen zboží v perfektním stavu, v souladu s kupní smlouvou a se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo požadovat po kupujícím potvrzení objednávky, nejlépe osobně nebo telefonicky, a úhradu finanční zálohy.
Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávaného či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.levne-naradi.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

4) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, rovněž o odeslání budete informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

5) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a odstoupit od smlouvy, a to bez udání důvodu. Učinit tak můžete telefonicky či e-mailem (stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby).

6) Záruka vrácení peněz
Kupující spotřebitel, který uzavírá smlouvu za pomoci prostředků komunikace na dálku (přes internetový obchod, telefonem, faxem, atd.), má právo od smlouvy odstoupit ve smyslu ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku, ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.
Podmínky pro vrácení peněz:

  1. kupující je povinen doručit prodávajícímu svůj projev vůle o odstoupení od smlouvy nejpozději 14. den od převzetí věci (doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje snazší prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší)
  2. zboží musí být neporušené, pokud možno v původním obalu. Došlo-li k částečnému opotřebení či spotřebování, je kupující povinen chybějící hodnotu uhradit. prodávajícímu v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu
  3. zásilka musí obsahovat doklad o zaplacení (či jiný doklad prokazující koupi výrobku u prodávajícího)
  4. vráceny vám budou pouze peníze za zboží včetně poštovného
  5. balíky zasílejte běžnou balíkovou poštou (můžete balík pojistit). Balíky zaslané na dobírku nebudou přijaty.

V případě dodržení výše uvedeného postupu vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení zaplacenou kupní cenu, případně sníženou o částku odpovídající kompenzaci za sníženou hodnotu vraceného zboží.
Právo odstoupit od smlouvy nelze uplatnit, v souladu s § 53 odst. 8 obč. z., v případech těchto uzavřených smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.
Toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.

7) BALNÉ A POŠTOVNÉ
Objednané zboží Vám zašleme jako dobírku. Standardně využíváme služeb firmy PPL. Lze také dohodnout osobní odběr na naší provozovně po předchozí telefonické domluvě. V případě, že jste na naší rozvozové trase, budete o dodání informováni telefonicky nebo emailem. Cena poštovného se liší podle váhy objednaného zboží a je uvedena v sekci Ceník poštovného.

8) PLATEBNÍ PODMÍNKY
Objednané zboží zasíláme standardně na dobírku, ale po domluvě je možno dohodnout i jiný způsob platby. Je možné zaplatit zboží předem, převodem na náš účet na základě zálohové faktury, ve výjimečných případech lze dohodnout i platbu na fakturu.
Ceny uvedené na webových stránkách www.svitidla-prezent.cz jsou platné v době objednání. Veškeré ceny uvedené prodávajícím v tomto internetovém obchodě jsou pro spotřebitele konečné, tj. včetně DPH a všech dalších povinných poplatků (např. PHE – poplatek za historický elektroodpad atd.), které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Konečná cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

9) DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta je 5 až 21 dnů, není-li u zboží uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat a dohodneme s Vámi další postup.

10) REKLAMACE A ZÁRUKA
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Podmínky reklamace (tj. uplatnění rozporu s kupní smlouvou či uplatnění odpovědnosti za vady) se řídí těmito podmínkami a dále u kupujícího spotřebitele občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími souvisejícími předpisy, u kupujícího nikoli spotřebitele pak obchodním zákoníkem a souvisejícími předpisy. Kupující nikoli spotřebitel je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Pokud při převzetí bude zjištěna vada způsobená dopravcem, je kupující nikoli spotřebitel povinen nahlásit tyto vady prodávajícímu nejpozději do 3 dnů ode dne doručení. Na reklamace zjištěné po uplynutí této doby nebude brán zřetel. Kupující, který je spotřebitelem, by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci, předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.
Na veškeré spotřební zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není v záručním listě uvedena lhůta delší. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím a tato se prodlužuje o dobu od řádného uplatnění oprávněné reklamace spotřebitelem, a to až do doby, kdy byl spotřebitel po vyřízení reklamace povinen zboží z reklamačního řízení vyzvednout. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.
Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním výrobku
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

11) Rozpor s kupní smlouvou
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace (zejména popis vady), vaši adresu
4) přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
O Vaší reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Po uplynutí uvedené lhůty, má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit (viz níže).
Po uplatnění reklamace Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné atd. v nutné výši).

12) Ochrana osobních údajů
Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

zpět
Copyright © 2019 Svítidla Prezent | Design by RMN Design
Doporučujeme: Nářadí Asist | Fusak Emitex | Lego | Svítidla Rabalux | Virtuální server | Kutil